News

공지사항

Total 144
Number Title Author Date Votes Views
99
바디 & 스페이스
whitedance | 2018.10.05 | Votes 0 | Views 640
whitedance 2018.10.05 0 640
98
제 12회 국제춤동작치료 워크샵: 춤추며 만나는 경계선 인격장애와 다이렉티컬 인지행동치료
whitedance | 2018.08.15 | Votes 0 | Views 884
whitedance 2018.08.15 0 884
97
8월 그룹 수퍼비전
whitedance | 2018.08.14 | Votes 0 | Views 980
whitedance 2018.08.14 0 980
96
아름다운 소통과 건강한 관계를 위한 춤테라피
whitedance | 2018.08.14 | Votes 0 | Views 1005
whitedance 2018.08.14 0 1005
95
8월 하루 춤명상캠프: 서울 어게인
whitedance | 2018.07.25 | Votes 0 | Views 1070
whitedance 2018.07.25 0 1070
94
2016, 2017년 자격증 발급자 갱신 요건
whitedance | 2018.06.24 | Votes 0 | Views 1290
whitedance 2018.06.24 0 1290
93
6월 수퍼비전: 사전 등록 필수, 일정확인바람
whitedance | 2018.06.24 | Votes 0 | Views 1043
whitedance 2018.06.24 0 1043
92
1일 춤명상 캠프 – 7월은 서울에서!!
whitedance | 2018.06.24 | Votes 0 | Views 1099
whitedance 2018.06.24 0 1099
91
커뮤니티 댄스 / 무빙서클 그룹
whitedance | 2018.05.29 | Votes 0 | Views 1257
whitedance 2018.05.29 0 1257
90
춤명상: 춤테라피센터 2018. 7~8월 프로그램
whitedance | 2018.05.29 | Votes 0 | Views 1244
whitedance 2018.05.29 0 1244
89
7월 스터디 : 함께 나누고 성장하는 춤테라피스트를 위한 모임
whitedance | 2018.05.29 | Votes 0 | Views 1143
whitedance 2018.05.29 0 1143
88
아름다운 소통과 건강한 관계를 위한 춤테라피
whitedance | 2018.05.17 | Votes 0 | Views 1390
whitedance 2018.05.17 0 1390
87
춤테라피센터 6~7월 춤과 마음!
whitedance | 2018.05.13 | Votes 0 | Views 1488
whitedance 2018.05.13 0 1488
86
1일 춤명상 캠프!!
whitedance | 2018.05.06 | Votes 0 | Views 1570
whitedance 2018.05.06 0 1570
85
2018년 5~6월 수요반 춤명상 안내!
whitedance | 2018.05.06 | Votes 0 | Views 1406
whitedance 2018.05.06 0 1406
New
Scroll to Top